بیانکار
بیانکار
لوله‌بازکنی‌.کل.تهران‌

توضیحات آگهی

لوله‌باز‌کنی‌.تخلیه‌چاه‌حفرچاه‌….‌‌لوله‌های‌‌‌..اشپزخانه‌.حمام…پارکینگ….حیاط…تخلیه‌چاه‌..تشخیص‌..نم‌لوله‌..تخلیه‌با‌..ماشین‌های‌…۶هزار‌لیتری‌….۱۲‌هزار‌لیتری‌…..و.با۴۰٪تخفیف‌….